Nội dung ôn thi TNHP môn ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CSVN

line
11 tháng 05 năm 2015

NỘI DUNG ÔN THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG

CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHO CÁC KHÓA TỪ 2011 TRỞ VỀ TRƯỚC

(Hình thức thi tự luận, được tham khảo tài liệu)

            CHƯƠNG IV
  1. Qúa trình đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóa từ Đại hội lần thứ VI đến Đại hội lần thứ XI
  2. Quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa - hiện đại hóa thời kỳ đổi mới.
  3. Nội dung công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức.
  4. Định hướng của Đảng về công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

CHƯƠNG V

1. Cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta thời kỳ trước đổi mới..2. Nhu cầu phải đổi mới cơ chế quản lý kinh tế.3. Qúa trình hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trong thời kỳ đổi mới.4. Mục tiêu của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.5. Quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.6. Chủ trương của Đảng  tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 

 

                                                                Ngày 5 tháng 5 năm  2015

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Góp ý