Đề cương môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

line
12 tháng 03 năm 2015
1. Thông tin chung về môn học
  •  Tên môn học: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU KHOA HỌC (Research Methods)
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học: Tự chọn
  • Các môn học tiên quyết: không
  • Các môn học kế tiếp: không
  • Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 25 tiết

+ Làm bài tập trên lớp: 9 tiết

+ Thảo luận: 7 tiết

+ Thực hành: 4 tiết

+ Tự học: 90 tiết

2. Mục tiêu của môn học
  • Sinh viên hiểu được các khái niệm, thuật ngữ và phương pháp nghiên cứu thường dùng.
  • Biết những lợi ích nghiên cứu khoa họ Nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm hiểu vấn đề một cách có hệ thống và có phương pháp.
  • Sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã học để xây dựng một đề cương nghiên cứu:

- Có khả năng đưa ra câu hỏi nghiên cứu xác đáng đối với vấn đề cần nghiên cứu

- Có khả năng chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp

- Có khả năng lập kế hoạch thu thập thông tin tương ứng để đảm bảo độ tin cậy và độ xác thực của thông tin

- Ý thức được tính đạo đức của vấn đề cần nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu đã chọn

- Có khả năng viết theo văn phong khoa học

3. Tóm tắt nội dung môn học 

     Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp tiến hành một nghiên cứu một cách có hệ thống và mang tính khoa học. Sinh viên sẽ được giới thiệu về các bước thực hiện một nghiên cứu, từ đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, thu thập thông tin, cho đến hoàn thành và báo cáo đề án nghiên cứu. Sinh viên sẽ được giới thiệu về những thiết kế nghiên cứu khác nhau, về cách chọn mẫu, cách thức xây dựng và tổ chức nghiên cứu để có thể tự mình áp dụng vào các đề án nghiên cứu của mình sau này.

4. Nội dung chi tiết môn học

 Chương 1: Những vấn đề chung

1.1. Giới thiệu chung về môn học

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Chức năng của môn học

1.1.3. Nội dung của môn học

1.2. Một số khái niệm cơ bản

1.2.1. Phương pháp

1.2.2. Phương pháp luận

1.2.3. Nghiên cứu

1.2.4. Khoa học

1.2.5. Nghiên cứu khoa học

1.2.6. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

1.3. Các đặc điểm của nghiên cứu khoa học

1.3.1. Khách quan

1.3.2. Tin cậy

1.3.3. Mới

1.4. Phân loại nghiên cứu khoa học

1.4.1. Phân loại theo chức năng nghiên cứu

1.4.2. Phân loại theo các giai đoạn nghiên cứu

1.4.3. Phân loại theo phương thức thu thập thông tin

1.5. Các biến số

1.5.1. Định nghĩa

1.5.2. Phân loại biến

1.6. Sự đo lường

1.6.1. Chỉ báo và giá trị

1.6.2. Các cấp độ đo lường

1.6.3. Các đơn vị phân tích

1.7. Tính giá trị và độ tin cậy

1.7.1. Tính giá trị (tính xác thực)

1.7.2. Độ tin cậy

1.7.3. Nguyên nhân và kết quả

 Chương 2: Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu

2.1. Phương pháp tiếp cận khảo sát

2.1.1. Phương pháp lịch sử và logic

2.1.2. Phương pháp hệ thống và cấu trúc

2.1.3. Phương pháp diễn dịch và quy nạp

2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu bằng bảng hỏi

2.2.2. Phương pháp phỏng vấn

2.2.3. Phương pháp quan sát

2.2.4. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp

2.3. Phương pháp chọn mẫu

2.3.1. Khái niệm

2.3.2. Quy mô

2.3.4. Các phương pháp chọn mẫu cơ bản

2.4. Phương pháp và kỹ thuật xử lý dữ liệu

2.4.1. Quy trình xử lý dữ liệu

2.4.2. Dữ liệu thô

2.4.3. Hiệu chỉnh dữ liệu

2.4.4. Mã hóa dữ liệu

2.4.5. Phân tích dữ liệu

2.4.6. Phân tích dữ liệu định lượng

2.4.7. Phân tích dữ liệu định tính

 Chương 3: Quy trình thực hiện một nghiên cứu khoa học

3.1. Xây dựng đề tài nghiên cứu

3.1.1. Quy trình xác lập đề tài nghiên cứu

3.1.1.1 Kỹ thuật chắt lọc ý tưởng

3.1.1.2. Kỹ thuật xác định chủ đề

3.1.1.3. Kỹ thuật xác định đề tài

3.1.2. Phương pháp chuẩn hóa đề tài

3.1.2.1. Khái niệm

3.1.2.2.  Cấu trúc của đề tài

3.1.2.3. Các thành phần cơ bản của đề tài

3.1.2.4.  Các khái niệm then chốt

3.1.3. Lưu ý đặt tên đề tài

3.2. Xây dựng đề cương nghiên cứu

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Những thành tố cơ bản của đề cương nghiên cứu

3.2.3. Quy trình xây dựng đề cương nghiên cứu

3.2.4. Hình thức trình bày đề cương nghiên cứu

3.3. Lập kế hoạch nghiên cứu

3.4. Văn phong khoa học

3.5. Hình thức trình bày báo cáo khoa học

3.6. Quy trình viết báo cáo nghiên cứu

3.7. Trích dẫn nguồn và tài liệu tham khảo

 5. Học liệu

 * Bắt buộc

  • Vũ Cao Đàm. 2007. Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Giáo dục.
Tham khảo

 - Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc. 2008. Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS for windows, Nxb. Thống kê

- Lê Huy Bá. 2007. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Giáo dục.

- Lê Tử Thành. 1996. Logic học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Trẻ.

- Nguyễn Xuân Nghĩa. 2004. Phương pháp và Kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội, NXB Trẻ.

- Phạm Văn Quyết – Nguyễn Quý Thanh. 2011. Phương pháp nghiên cứu Xã hội học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Phạm Thế Bảo. 2008. Viết một bài báo khoa học như thế nào, Nxb Lao động – Xã hội.

- Vũ Cao Đàm. 2011. Đánh giá nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học và Kỹ thuật

Góp ý
các tin liên quan
quang cao