Đề cương môn Môi trường và Con người

line
12 tháng 03 năm 2015
I. Thông tin chung về môn học
 • Tên môn học: MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI
 • Số tín chỉ: 3
 • Môn học: Lựa chọn
 • Các môn học tiên quyết: Toán , Vật lý, Hóa đại cương, Những nguyên lý cơ bản Mác Lê Nin
 • Các môn học kế tiếp: không
 • Các yêu cầu đối với môn học: Ngoài đề cương bài giảng chi tiết do GV cung cấp, sinh viên phải tham khảo thêm ít nhất 1 cuốn sách trong danh mục sách tham khảo do GV cung cấp và truy cập thêm thông tin trên internet. Các bài thảo luận nhóm trên lớp sẽ được đánh giá cao khi có nhiều thông tin mới so với tài liệu do GV cung cấp.
 • Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 30

+ Làm bài tập trên lớp: không

+ Thảo luận, hoạt động theo nhóm: 15

+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...):không

+ Tự học: 90

II. Mục tiêu của môn học
 • Kiến thức: Sinh viên nắm được khái niệm về tài nguyên, môi trường, mối quan hệ của con người với tài nguyên môi trường, tác động và những ảnh hưởng của con người lên môi trường tự nhiên, đặc biệt là sự thay đổi của môi trường dưới tác động của con người.
 • Kỹ năng: Sau môn học sinh viên có được kỹ năng tìm kiếm thông tin cho bài thuyết trình, kỹ năng trình bày trước đám đông cũng như kỹ năng đọc hiểu tài liệu và đặc biệt là kỹ năng làm việc nhóm, tự học.
 • Thái độ, chuyên cần: Yêu cầu đi học đều đặn tập trung theo dõi bài giảng, hạn chế nghỉ mất tiết cũng như hạn chế làm việc riêng gây mất trật tự trong giờ học.
III. Tóm tắt nội dung môn học

Các khái niệm căn bản về môi trường , các chức năng chính của môi trường từ đó cho thấy mối quan hệ giữa môi trường và phát triển, và xu thế quan trọng của phát triển bền vững.

- Làm sáng tỏ một số khái niệm cũng như các nguyên lý sinh thái tạo nên sự vận động của hệ sinh thái trong đó gắn liền đến hoạt động sống của con người.

- Nêu lên áp lực dân số ảnh hưởng quyết định đến môi trường sống như thế nào.

- Nhu cầu lương thực thực phẩm của con người ngày càng tăng và vai trò của môi trường trong việc đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm

- Vai trò cũng như tiềm năng của tài nguyên thiên nhiên.

- Vấn đề ô nhiễm môi trường là vấn đề lớn tác động đến mọi mặt trong cuộc sống toàn cầu hiện nay

- Vấn đề quản lý môi trường tốt và khoa học là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để con người có thể cứu lấy hành tinh xanh này

IV. Nội dung chi tiết môn học

Chương 1. Khái niệm cơ bản về môi trường, tài nguyên

1.1  Khái niệm về môi trường và tài nguyên

1.1.1 Khái niệm

1.1.2 Phân loại

1.1.3 Chức năng của môi trường

1.2 Môi trường và phát triển bền vững

1.2.1 Phát triển-Mối quan hệ giữa MT&PT

1.2.2 Phát triển bền vững (định nghĩa, mục tiêu, nội dung)

1.3 Tính đa dạng sinh học

1.3.1 Đa dạng sinh học là gì?

1.3.2 Ý nghĩa của tính đa dạng sinh học đối với cuộc sống con người

1.3.3 Bảo vệ tính đa dạng sinh học

Chương 2. Hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên

2.1 Hệ sinh thái và cân bằng sinh thái

2.1.1 Định nghĩa hệ sinh thái

2.1.2 Cấu trúc của hệ sinh thái

2.1.3 Đặc trưng của hệ sinh thái

2.1.4 Cân bằng sinh thái

2.2 Tài nguyên thiên nhiên

2.2.1 Khái niệm tài nguyên thiên nhiên nước ta

2.2.2 Phân loại tài nguyên thiên nhiên

2.2.3 Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên nước ta

Chương 3. Dân số và môi trường

3.1 Con người và môi trường

3.2 Đường cong tăng trưởng dân số

3.3 Các quan điểm đánh giá áp lực và đánh giá môi trường

3.3 Sự phát triển bền vững và tăng trưởng dân số

Chương 4. Nhu cầu về lương thực, thực phẩm

4.1 Tình hình lương thực, thực phẩm trên thế giới

4.2 Nhu cầu về lương thực, thực phẩm hiện tại và tương lai

4.2.1 Những lương thực, thực phẩm chủ yếu

4.2.2 Hướng giải quyết nhu cầu lương thực trong tương lai

Chương 5. Ô nhiễm môi trường

5.1 Môi trường không khí và ô nhiễm môi trường không khí

5.2 Biến đổi khí hậu và hậu quả

5.3 Ô nhiễm môi trường nước

5.4 Ô nhiễm môi trường đất

5.5 Chất thải rắn đô thị

Chương 6. Quản lý môi trường

6.1 Những vấn đề chung trong việc quản lý môi trường

6.1.1 Khái niệm căn bản trong việc quản lý môi trường

6.1.2 Cơ sở khoa học của quản lý môi trường

6.2 Giới thiệu sơ lược các công cụ quản lý môi trường

6.2.1 Công cụ mệnh lệnh hành chính trong quản lý môi trường

 • Hệ thống quản lý nhà nước về môi trường
 • Văn bản pháp luật quản lý môi trường
 • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường

6.2.2 Công cụ tuyên truyền giáo dục

6.2.3 Công cụ kinh tế, chính sách trong quản lý môi trường .

V. Học liệu

* Học liệu bắt buộc

 1. Nguyễn Cảnh Phát, Đỗ Thị Kim Chi, Giáo trình bài giảng Môi trường và con người – Tài liệu tổng hợp biên soạn của giáo viên phụ trách giảng
 2. Slides Bài giảng của giảng viên phụ trách
* Học liệu tham khảo
 1. Lâm Minh Triết, Con người và môi trường, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2011 (nhà sách đại học Bách Khoa)
 2. Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phương Loan, NXB Giáo dục VN, 2010
 3. Nguyễn Thị Ngọc Ẩn, NXB Nông Nghiệp, 2003
 

 * Tài liệu tra cứu internet

 1. http://cnx.org/join_form
 2. http://ipcc.com
 3. http://www.unep.org/climatechange/
 4. Sustainable Development, Peason publication, 2005
Góp ý
các tin liên quan
quang cao