Giới thiệu khoa

Giới thiệu: Trong những năm trước 2013, việc tổ chức đào tạo các môn đại cương do Phòng Quản lý đào tạo phụ trách. Để đáp ứng nhu cầu phát triển đào tạo, tháng 3/2013 lãnh đạo Trường đã quyết định thành lập Khoa Giáo dục đại cương (theo quyết định số: 79/QĐ-ĐHVH do Hiệu…
giới thiệu khoa